James Esber at Pierogi


ArtyemSavelyev


ArtyemSavelyev - 2010, Plasticine on PVC board, 26 x 6 x 51 inches

2010, Plasticine on PVC board, 26 x 6 x 51 inches