Hugo Crosthwaite at Pierogi


Hair Tangled


Hair Tangled - 2012, ink on paper, 8.5 x 5.5 inches

2012, ink on paper, 8.5 x 5.5 inches