Michael Ballou at Pierogi


“Round”


“Round” - 2013-15, Toy, clay, steel, Approx. 16 x 12 x 10 inches

2013-15, Toy, clay, steel, Approx. 16 x 12 x 10 inches