Darina Karpov


Floating


Floating - 2013, Graphite on paper, 7 x 5 inches. Sold

2013, Graphite on paper, 7 x 5 inches. Sold